19.10.2023

Monoshapara poskytuje dětem kvalitní vzdělání

Internátní škola Monosapara získala kladné hodnocení od Adventistické akreditační asociace (AAA). Tým AAA, složený z odborníků z oblasti vzdělávání, provedl v srpnu 2023 komplexní hodnocení internátní školy Monoshapara, aby zajistil, že instituce splňuje potřebné vzdělávací standardy.

Monoshapara

Internátní škola Monoshapara se nachází na severní hranici Bangladéše s Indií, v provincii Mymensingh, přibližně 193 km severně od hlavního města Dháky. Studenti zde mohou získat úplné základní (1. – 5. třída) a úplné střední vzdělání (6. – 12. třída). Aktuálně zde studuje více než 600 dětí, z nichž 159 je podporováno dárci programu BanglaKids.

Škola je vystavěna na kopci, areál má krásně upravenou zeleň, květiny a palmy. V areálu školy se pěstuje rýže, různé druhy zeleniny, kokosové palmy, mango a chlebovníky. Před 4 lety investovala škola ve spolupráci s BanglaKids do obnovy 7 rybníků, které umožňují chovat až 20 000 ryb. Škola má příjemné mikroklima a využívá obnovitelných zdrojů energie.

Akreditační hodnocení

Akreditační hodnocení zahrnovalo důkladné prozkoumání vzdělávacího systému včetně rozhovorů se studenty a zaměstnanci. Akreditační tým AAA ocenil internátní školu Monoshapara zejména za následující:

  • Kvalitu vzdělávání – výuka na škole má potřebnou kvalitu a studenti jsou připravování pro další studium a vstup na pracovní trh.
  • Pečlivě udržované zařízení – areál internátní školy je čistý a dobře udržovaný. Drobné závady jsou odstraňovány s ohledem na finanční nároky. Studenti jsou zapojeni do péče o školní areál spolu s učiteli a školní samosprávou.
  • Transparentní a odpovědnou finanční správu – škola má dobré finanční řízení. Rozumně investuje do podpůrných projektů, jako je např. chov ryb za účelem zlepšení kvality stravování dětí.
  • Odhodlání k neustálému zlepšování – vedení školy je zavázáno poskytovat studentům kvalitní vzdělávání a udržovat vysoké standardy.


Celkové hodnotící skóre 68 % je považováno za velmi dobré. Stále je zde však prostor pro zlepšování.

Rozvojová doporučení

Tým AAA předložil vedení školy ke zvážení několik rozvojových doporučení, mezi něž patří i tyto výzvy:

  • Stálé posilování spolupráce mezi studenty a vedením školy na školních i volnočasových projektech.
  • Rozšíření nabídky studia o učňovské obory.
  • Lepší propagace školy směrem k veřejnosti.


Vedení školy si dle slov ředitele, pana Gleen Dango, váží udělené akreditace i podnětů, které mu poskytl akreditační tým AAA. S ohledem na finanční možnosti zváží implementaci rozvojových doporučení.

Vzdělání je pro děti v Bangladéši cestou k lepší budoucnosti.

Internátní škola Monoshapara chce svým studentům poskytovat kvalitní vzdělání, praktické dovednosti a příležitosti k rozvoji. Díky tomu se mohou stát aktivními členy společnosti a přispět k rozvoji své země.


Chci vědět víc o programu Chci podpořit BanglaKids

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 700 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2024 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.