23.11.2023

Čepečkový ceremoniál a slib ošetřovatelek na škole BANC

Kaliakor, Gazipur, Bangladéš – Dne 15. října 2023 Bangladesh Adventist Nursing College (BANC) s hrdostí uspořádala již 7. slavnostní slib Florence Nightingalové a tzv. čepečkový ceremoniál. Tato významná událost zahájila novou fázi profesní dráhy 81 studentů ošetřovatelství.

Letošní slavnostní akce se zůčastnilo 44 studentů bakalářského studia v oboru ošetřovatelství a 37 studentů zapsaných do programu diplomovaných specialistů v oboru ošetřovatelství a porodnictví.

Slavnostní večer začal velkolepým průvodem studentů vcházejících do posluchárny s rozzářenými tvářemi. Ředitelka Sandra Rumi Madhu srdečně přivítala všechny přítomné, včetně vážených hostů, opatrovníků a kolegů účastníků, a připravila tak půdu pro inspirativní večer.

Ošetřovatelská přísaha a čepečkový ceremoniál

Jak slavnostní akt pokračoval, vzduch se naplnil slavnostním tichem, když studenti zapálili svíčky, což symbolizovalo jejich neochvějný závazek dodržovat Hippokratovu přísahu. S neochvějnou odhodlaností se zavázali řídit se základními zásadami ošetřovatelské profese: neubližovat, dodržovat diskrétnost a bezvýhradně se věnovat službě druhým.

Vrcholem slavnostní akce bylo umístění ošetřovatelských čepečků na hlavy studentů představiteli školy, což je oficiálně opravňovalo k výkonu klinické praxe. Tento významný milník znamenal vyvrcholení jejich náročného akademického studia a signalizoval jejich připravenost vstoupit do praktické části jejich zvoleného povolání.

Moudrost vážených hostů

Slavnostní akci poctili svou přítomností vážení hosté, kteří nabídli pronikavé pohledy na vznešenost ošetřovatelského povolání. Amol Baroi, pokladník Bangladesh Adventist Union Mission (BAUM), pronesl poutavé čtení z Písma a modlitbu.

Dr. Md. Khairuzzaman, primář okresní nemocnice v Gazipuru v Bangladéši a jeden z hlavních hostů, sdílel své cenné odborné zkušenosti i životní moudrost. Zvlášním hostem byl také Dr. Md. Lutfor Rahman Azad, vedoucí oddělení pro zdraví a plánování rodiny v Upazila Health Complex Kaliakoir. Dále promluvili Timothy Roy, tajemník BAUM, Dr. R.P. Bala, ředitel vzdělávání BAUM, a Alok Das, zdravotník z Generálního ředitelství ošetřovatelství a porodní asistence.

Každý z hostujících řečníků výmluvně vyjádřil hluboký dopad ošetřovatelství a zdůraznil, že přesahuje pouhé zaměstnání a představuje hluboký závazek sloužit a chránit lidský život. Jejich slova rezonovala se studenty, kteří dychtivě očekávají svou nadcházející klinickou praxi v různých nemocnicích, kde mohou aplikovat své znalosti a dovednosti v reálném prostředí.

Závazek služby dle odkazu Florence Nightingalové

Přísaha Florence Nightingalové, která je upravenou verzí Hippokratovy přísahy speciálně přizpůsobenou pro ošetřovatele, se stala základním kamenem celé slavnosti. Byla vytvořená průkopnicí ošetřovatelství Lystrou Gretterovou a Výborem Farrandovy školy pro zdravotní sestry v Detroitu v roce 1893, a nese jméno Florence Nightingalové, uctívané jako zakladatelky moderního ošetřovatelství. V tomto slavnostním prohlášení se ošetřovatelé zavazují dodržovat Hippokratovu přísahu, neubližovat, dodržovat diskrétnost a bezvýhradně se věnovat službě druhým.

Budoucí ošetřovatelé a zdravotníci recitovali aktualizovanou verzi přísahy Florence Nightingalové z roku 1935, která zní takto:

„Slibuji slavnostně Bohu na svou čest za přítomnosti celého tohoto shromáždění, že povedu mravný život a že věrně budu vykonávat své povolání. Zdržím se všeho zhoubného a špatného a nikdy vědomě nepodám škodlivý lék. Přičiním se, seč moje síly stačí, povznést úroveň svého povolání a zachovám tajemství o všem, co mi důvěrně bude svěřeno o osobních a rodinných záležitostech nemocných, o nichž se dozvím při své činnosti. Vynasnažím se podle svých sil podporovat loajálně lékaře při jejich práci a obětavě pečovat o blaho těch, kdož budou svěřeni do mojí péče.“

Čepeček, symbol neochvějné oddanosti

Slavnost připínání čepečků představuje jedinečnou a váženou tradici v rámci ošetřovatelské komunity, často považovanou za významnější událost než samotné ukončení studia. Tato odlišnost pramení z hlubokého významu této slavnosti, která překračuje rámec pouhé tradice a představuje vyvrcholení neochvějné oddanosti a vytrvalosti studentů ošetřovatelství během jejich akademické cesty. Slavnost připínání čepečků označuje přechod od náročného studia a klinické přípravy k praktickému uplatnění jejich znalostí a dovedností v prostředí zdravotnictví.

Nová kapitola života 81 studentů ošetřovatelství

Když se přiblížil závěr 7. slavnostního slibu Florence Nightingalové a čepečkového ceremoniálu, atmosféra v auditoriu byla nabita až hmatatelným pocitem hrdosti a úspěchu. 81 nově pasovaných studentů ošetřovatelství začalo psát novou kapitolu svého profesního života, vyzbrojeno znalostmi, dovednostmi i neochvějným odhodláním významně ovlivnit životy ostatních. Jejich cesta ztělesňuje vznešeného ducha ošetřovatelství, povolání, jehož atributy jsou soucit, oddanost a neutuchající snaha o uzdravení a pohodu nemocných.

Slavnost připínání čepečků se koná pro studenty ošetřovatelství, kteří se rozhodli dokončit své diplomované studium praktického ošetřovatelství a stát se licencovanými praktickými ošetřovateli (LPN). Dále pro ty, kteří se rozhodli získat odborný titul v ošetřovatelství (ASN) nebo bakalářský titul v ošetřovatelství (BSN), aby se mohli stát registrovanými ošetřovateli (RN). 


Chci vědět víc o programu Chci podpořit BanglaKids

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 700 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2024 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.