Návrh darovací smlouvy


uzavřený podle § 2055 a následujících Občanského zákoníku mezi smluvními stranami

 1. ADRA, o. p. s., IČ 61388122, Markova 600/6, 158 00 Praha 5, tel. 733 169 637, bankovní spojení - Československá obchodní banka, Praha 5, č. ú. 271814436/0300, Zastoupená: Bc. Kateřinou Halászovou na základě plné moci ze dne 1. prosince 2022, 733 169 637, banglakids@adra.cz
jako obdarovaný


a
 1. pan/paní Jméno Příjmení, ulice, psč město

jako dárce

 

I. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je získání finančních prostředků na zakoupení dárků dětem zařazeným v programu BanglaKids.

 

II. Předmět smlouvy, práva a povinnosti účastníků

 1. Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k níže specifikované zastupitelné věci (finančnímu daru) na obdarovaného a obdarovaný dar do svého vlastnictví přijímá.
 2. Darem dle této smlouvy je finanční částka ……… Kč měsíčně, kterou se dárce zavazuje poskytovat obdarovanému počínaje dnem ……… (dále jen „datum zahájení plateb“) po dobu platnosti této smlouvy. Obdarovaný tento dar přijímá a zavazuje se jej použít ve prospěch bangladéšských dětí zařazených v programu BanglaKids, a to způsobem níže uvedeným.
 3. Dárce se zavazuje shora uvedenou částku ……… Kč měsíčně pravidelně převádět na účet obdarovaného vedený u Československé obchodní banky a.s., č.ú. 271814436/0300, variabilní symbol 793, specifický symbol ………, (dále jen „účet“ – uvádět při každé platbě!), a to vždy k 20. dni příslušného kalendářního měsíce.
 4. Dárce prohlašuje, že výše uvedený dar poskytuje obdarovanému dobrovolně a je si vědom, že darovaná částka bude použita ve prospěch bangladéšských dětí zařazených v programu BanglaKids. Dar pokryje výdaje za pořízení dárků dětem.
 5. Část poskytnutého daru, max. však do výše 5 %, je pak obdarovaný oprávněn použít na úhradu svých režijních nákladů spojených s realizací programu BanglaKids.
 6. Dárce má právo požadovat vrácení daru nebo jeho části pouze v případě zjištění, že obdarovaný nepoužil dar v souladu s touto smlouvou.

 

III. Závěrečná ujednání

 1. Poskytnutí daru ADRA, o p.s. potvrdí dárci jako dar na charitativní účely, který je možno odečíst od základu daně podle § 15, odst. 1) nebo §20 odst. 8) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to s účinností od data zahájení plateb. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dárce je oprávněn i bez udání důvodu tuto smlouvu jednostranně písemně vypovědět s okamžitou platností.
 3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
 4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně prostudovaly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.

 

 

V Praze, dne ………
V ............................., dne .............................

 

 

..................................................................
za obdarovaného
.................................................................
Za dárce