Návrh darovací smlouvy


uzavřený podle § 2055 a následujících Občanského zákoníku mezi smluvními stranami

 1. ADRA, o. p. s., IČ 61388122, Markova 600/6, 158 00 Praha 5, tel. 733 169 637, bankovní spojení - Československá obchodní banka, Praha 5, č. ú. 271814436/0300, Zastoupená: Bc. Kateřinou Halászovou na základě plné moci ze dne 1. prosince 2022, 733 169 637, banglakids@adra.cz
jako obdarovaný


a
 1. pan/paní Jméno Příjmení, ulice, psč město

jako dárce

 

I. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je získání finančních prostředků na zakoupení dárků dětem zařazeným v programu BanglaKids.

 

II. Předmět smlouvy, práva a povinnosti účastníků

 1. Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k níže specifikované zastupitelné věci (finančnímu daru) na obdarovaného a obdarovaný dar do svého vlastnictví přijímá.
 2. Darem dle této smlouvy je finanční částka ……… Kč, kterou se dárce zavazuje poskytnout obdarovanému. Obdarovaný tento dar přijímá a zavazuje se jej použít ve prospěch bangladéšských dětí zařazených v programu BanglaKids, a to způsobem níže uvedeným.
 3. Dárce se zavazuje shora uvedenou částku ……… Kč převést na účet obdarovaného vedený u Československé obchodní banky a.s., č.ú. 271814436/0300, variabilní symbol 793, specifický symbol ………, a to do 15 dnů od podepsání smlouvy oběma stranami.
 4. Dárce prohlašuje, že výše uvedený dar poskytuje obdarovanému dobrovolně a je si vědom, že darovaná částka bude použita ve prospěch bangladéšských dětí zařazených v programu BanglaKids. Dar pokryje výdaje za pořízení dárků dětem.
 5. Část poskytnutého daru, max. však do výše 5 %, je pak obdarovaný oprávněn použít na úhradu svých režijních nákladů spojených s realizací programu BanglaKids.
 6. Dárce má právo požadovat vrácení daru nebo jeho části pouze v případě zjištění, že obdarovaný nepoužil dar v souladu s touto smlouvou.

 

III. Závěrečná ujednání

 1. Poskytnutí daru ADRA, o. p. s. potvrdí dárci jako dar na charitativní účely, který je možno odečíst od základu daně podle § 15, odst. 1) nebo §20 odst. 8) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
 3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně prostudovaly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.

 

 

V Praze, dne ………
V ............................., dne .............................

 

 

..................................................................
za obdarovaného
.................................................................
Za dárce